Algemene voorwaarden Senior Service

Artikel 1 Begrippen

 1. Senior Service: Senior Service B.V en Senior Service Zorg B.V, een besloten vennootschap die zich landelijk bezighoudt met aanvullende mantelzorg in de thuissituatie en ondersteunende zorgtaken verricht binnen zorginstellingen en bij  de thuiszorg.
 2. Diensten: alle diensten van Senior Service welke betrekking hebben op de dagelijkse, niet-medische, vrijetijdsbesteding en ondersteunende zorgtaken van senioren.
 3. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee Senior Service een overeenkomst aangaat die strekt tot verlening van diensten door Senior Service aan de klant, of in geval van onderaanneming door de klant aan derden.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Senior Service en de klant.
 5. Overmacht: iedere omstandigheid, waardoor de nakoming van de overeenkomst beperkt is, ook al was die omstandigheid te voorzien ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot brand, demonstraties, bijzondere weersomstandigheden, werkstaking, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Senior Service en transportmoeilijkheden.
 6. PGB: Persoonsgebonden budget
 7. Aanvullende zorgverzekering: de aanvullende verzekering die een cliënt heeft afgesloten bij een ziektekostenverzekeraar.
 8. Reistijd: de tijd die de medewerker van Senior Service reizend doorbrengt van c.q. naar het adres waar de diensten worden verleend.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Senior Service en de klant. Onder rechtsverhoudingen wordt onder meer verstaan aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen welke Senior Service in het kader van de uitvoering van de diensten aangaat.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien tussen partijen schriftelijk overeengekomen.
 3. Indien enig onderdeel van deze algemene voorwaarden nietig zou zijn of vernietigd zou worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht en zijn partijen gebonden zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en dat de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

 

Inhoud van de dienstverlening

Artikel 3 Diensten

 1. Senior Service biedt onder meer begeleiding, ondersteuning en begeleiding bij vervoer.
 2. De werknemers van Senior Service verrichten geen medische handelingen zoals het toedienen van medicijnen. Senior Service wijst er nadrukkelijk op dat de werknemers geen medische handelingen mogen uitvoeren, ook niet als zij wel een verpleegkundige opleiding hebben genoten. Het in het bezit zijn van een EHBO diploma is geen selectiecriterium.

Artikel 4 Gebruik van een voertuig

 1. Ter uitvoering van de overeenkomst kan Senior Service gebruik maken van een voertuig van de klant en/of het voertuig van de medewerker van Senior Service.
 2. Indien Senior Service gebruik maakt van het voertuig van de medewerker van Senior Service, dan heeft Senior Service voor haar medewerkers een ongevallen- en WEGAS verzekering afgesloten.
 3. Indien Senior Service gebruik maakt van het voertuig van de klant, dan neemt de klant de navolgende verplichtingen ten aanzien van het voertuig op zich:
 • Het voertuig voldoet aan alle (veiligheids)eisen die men daaraan redelijkerwijs kan stellen;
 • Het voertuig is WA en volledige casco dekking/all-risk verzekerd, tegen schade aan het voertuig zelf alsmede tegen schade geleden door derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot letselschade;
 • De klant heeft voor het voertuig een geldige inzittendenverzekering afgesloten
 • De klant houdt deze verzekeringen tijdens de gehele duur van de overeenkomst in stand;
 • De klant draagt ervoor zorg dat de eigenaar van het voertuig alsmede de all-risk en/of inzittendenverzekeraar toestemming heeft gegeven voor het besturen van het voertuig door een ander dan de klant, en meer in het bijzonder een medewerker van Senior Service.

4. Indien de klant niet voldoet aan een of meer van de in het vorige lid aangegeven verplichtingen:

 • kan hij Senior Service niet aanspreken op het mogelijk ontbreken van de aldaar bedoelde eisen;
 • is hij gehouden om alle schade die Senior Service als gevolg daarvan zal lijden, het schadeloosstellen van derden daaronder begrepen, aan Senior Service te voldoen
 • kan hij haar eigen schade niet op Senior Service verhalen.

5. Indien de klant op enig moment voorziet dat zij aan één van op hem rustende verplichtingen niet (meer) kan voldoen, dient hij dit onverwijld te melden aan Senior Service, waarna Senior Service de bevoegdheid heeft de overeenkomst direct te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van eventueel daardoor geleden schade en reeds gemaakte kosten.

 

Medewerkers Senior Service

Artikel 5 Verhouding klant tot medewerkers

 1. De klant mag aan de medewerker van Senior Service geen cadeaus of geld geven.
 2. De klant mag aan de medewerker van Senior Service geen lening verstrekken of hem een erfenis of legaat nalaten.
 3. Het is de klant niet toegestaan om zonder medeweten van Senior Service afspraken met of via de medewerker te maken. Alle afspraken dienen met Senior Service te worden gemaakt.
 4. Het is de klant niet toegestaan om tijdens en tot zes maanden na de looptijd van zijn overeenkomst met Senior Service rechtstreeks een overeenkomst te sluiten met medewerkers van Senior Service strekkend tot dienstverlening door de medewerker.

 

Artikel 6 Ziekte medewerker

 1. Bij ziekte van een vaste medewerker van de klant, zal Senior Service trachten zorg te dragen voor geschikte vervanging.
 2. Slechts indien de klant gegronde redenen heeft om de door Senior Service voorgestelde vervanger te weigeren, is hij gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat de vaste medewerker weer beschikbaar is.

 

Informatie

Artikel 7 Informatieverstrekking door de klant

De klant geeft Senior Service naar beste weten en kunnen alle informatie en medewerking, die nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst.

 

Artikel 8 Bescherming persoonsgegevens

 1. Senior Service houdt zich bij de dienstverlening aan de toepasselijk wettelijke verplichtingen op het gebied van bescherming van de persoonsgegevens van haar klanten.
 2. Zonder toestemming van de klant stelt Senior Service geen persoonsgegevens ter beschikking aan derden, tenzij Senior Service daartoe op grond van een wettelijke is gehouden.
 3. De klant stemt ermee in dat Senior Service de klantgegevens elektronisch verzamelt, vastlegt en die gegevens vervolgens ook raadpleegt en gebruikt ten behoeve van de dienstverlening.

 

Persoonsgebonden budget

Artikel 9 Het Persoonsgebonden Budget

 1. Het PGB wordt door de klant zelf aangevraagd. De klant draagt hier zelf verantwoordelijkheid voor, ondanks de eventuele behulpzaamheid van medewerkers van Senior Service eventueel behulpzaam bij de aanvraag ervan.
 2. Indien de klant geen PGB krijgt toegewezen of als het bedrag van het toegewezen PGB de klant niet bevalt, kan de klant Senior Service hiervoor niet aansprakelijk houden.

 

Tarieven, facturatie en betaling

Artikel 10 Tarieven

 1. De door Senior Service op de website vermelde uurtarieven zijn exclusief BTW en eventueel andere door de overheid te heffen rechten of belastingen.
 2. Wijzigingen, verhogingen of invoeringen van belastingen en heffingen en andere lasten na de offerte of na het tot stand komen van de overeenkomst, brengt Senior Service aan de klant in rekening.
 3. Naast de uurtarieven brengt Senior Service de reiskosten en/of de kosten van het openbaar vervoer die medewerkers van Senior Service maken apart in rekening. Het bedrag per kilometer is vermeld op de tarievenkaarten van Senior Service.
 4. Naast de uurtarieven zal Senior Service de reistijd van medewerkers van Senior Service na een half uur bij de klant in rekening brengen, tegen het in lid 1 bedoelde uurtarief.
 5. Senior biedt verschillende zorgpakketten aan passende bij de behoeften van een klant. Senior Service Samen is het pakket dat is gebaseerd op de voorwaarden van de regeling dienstverlening aan huis (RDVAH). In tegenstelling tot bij de pakketten van Senior Service Compleet en Senior Service Zorg, draagt de klant bij Senior Service Samen de verantwoordelijkheid voor vakantie- en ziekteverlof van de medewerker. Vakantie- en ziekteverlof zijn hierbij gemaximeerd tot het wettelijk maximum, zoals aangegeven in de regeling dienstverlening aan huis. De overige bepalingen van deze regeling zijn niet van toepassing op het pakket Senior Service Samen.
 6. In tegenstelling tot bij de pakketten van Senior Service Compleet en Senior Service Zorg, brengt Senior Service een extra consult van de regiocoördinator in rekening voor klanten die Senior Service Samen afnemen.
 7. In tegenstelling tot bij de pakketten van Senior Service Compleet en Senior Service Zorg, bevat het pakket Senior Service Samen een eigen risico voor eventuele schade in en om het huis. Dit eigen risico kan afgekocht worden.
 8. Voor een kennismakingsbezoek brengt Senior Service één uur en reiskosten van de medewerker in rekening.
 9. Prijsveranderingen worden door Senior Service uiterlijk één maand voor aanvang schriftelijk gecommuniceerd aan de klant.
 10. De verantwoordelijkheid voor de voor BTW-vrijstelling vereiste indicatie ligt bij de klant. Indien de klant niet over de vereiste indicatie blijkt te beschikken, dan zal Senior Service de alsnog verschuldigde BTW op de klant verhalen.
 11. De verantwoordelijkheid voor de toekenning van de vergoeding voor vervangende mantelzorg vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering ligt bij de klant. Indien de klant niet over de toekenning blijkt te beschikken , dan zal Senior Service de verschuldigde kosten op de klant verhalen.

 

Artikel 11 Voorschot

Senior Service kan in het kader van een overeenkomst met de klant betaling van een voorschot verlangen en dit gedurende de overeenkomst onder zich houden. Na beëindiging van haar dienstverlening zal Senior Service het voorschot verrekenen met haar eindfactuur.

 

Artikel 12 Minimale afname en afzeggen dienstverlening

 1. De minimale afname van diensten van Senior Service is twee uur. Indien de klant minder dan twee uur afneemt, wordt er altijd twee uur in rekening gebracht.
 2. Indien de klant geplande dienstverlening wenst af te zeggen, dan geldt de verplichting om dit minimaal vier dagen van tevoren te doen. Indien de klant korter dan vier dagen van tevoren de dienstverlening afzegt, dan zal Senior Service de dienstverlening in rekening brengen.

 

Artikel 13 Niet tijdige betaling

 1. De klant betaalt de factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum, ook als de klant middels automatische incasso betaalt.
 2. Indien de klant niet binnen de termijn als bedoeld in het eerste lid het factuurbedrag volledig voldoet, wordt zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Senior Service is dan gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling vanaf de vervaldatum over deze somma rente in rekening te brengen. Deze rente is gelijk aan 2% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een hele maand gerekend.
 3. Binnen twee weken na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn stuurt Senior Service de klant een herinnering en een sommatie.
 4. Na het verstrijken van de termijn uit de herinnering en sommatie geeft Senior Service de invordering uit handen aan een incassobureau.
 5. Senior Service kan in geval van niet tijdige betaling van de factuur door de klant zonder nader overleg, aanzegging of ingebrekestelling haar dienstverlening op grond van alle overeenkomsten met de klant definitief staken.
 6. De klant verplicht zich om zijn vragen en/of opmerkingen over de factuur van Senior Service binnen drie werkdagen na redelijkerwijs daarmee bekend te zijn schriftelijk en gemotiveerd aan Senior Service voor te leggen, waarna Senior Service gemotiveerd zal reageren. In geen geval heeft de klant het recht om zijn          betalingsverplichtingen jegens Senior Service in verband met zijn vragen en/of opmerkingen op te schorten.
 7. De door Senior Service gemaakte extra kosten, om nakoming van de verplichtingen van de klant jegens Senior Service te bevorderen, komen ten alle tijden voor rekening van de klant. Het kan daarbij onder meer gaan om advocaat-, deurwaarders-, incasso- of buitengerechtelijke kosten. De buitenrechtelijke kosten bedragen 15% van de contractsom (met een minimum van € 60,-). De buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd op het moment dat de vordering uit handen is gegeven, ongeacht of de klant daarvan op de hoogte is. Senior Service is niet gehouden de klant bewijs te bieden van de gemaakte buitengerechtelijke kosten.

 

Totstandkoming en beëindiging overeenkomst

Artikel 14 Offertes

Offertes van Senior Service zijn geheel vrijblijvend. Indien de klant een offerte aanvaardt, heeft Senior Service het recht binnen twee werkdagen na ontvangst van de door de klant aanvaarde offerte, deze offerte te herroepen.

 

Artikel 15 Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand door het verlenen van een opdracht door de klant en het aanvaarden daarvan door Senior Service. De klant kan een opdracht verlenen door het invullen van een registratieformulier, door het ondertekenen van een offerte, een mondelinge toezegging, inhuurovereenkomst of onderaanneming en  door de aanvang van dienstverlening door Senior Service zonder dat de klant onmiddellijk bij aanvang hiervan hiertegen bezwaar maakt.

 

Artikel 16 Beëindigen van de overeenkomst

 1. Senior Service kan de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst tijdelijk stopzetten of definitief beëindigen indien de klant:
 • gedrag vertoont dat voor de medewerker onacceptabel is, zoals bijvoorbeeld ongewenste intimiteiten, (bedreiging met) geweld, belediging en intimidatie;
 • zich niet houdt aan de algemene voorwaarden of aan de overeenkomst;
 • wanprestatie pleegt;
 • een buitengerechtelijke schuldenregeling treft, of zulks is verzocht;
 • wordt geconfronteerd met beslagen, ongeacht de aard daarvan;
 • overlijdt;
 • onherroepelijk wordt veroordeeld tot een vrijheidsstraf of een geldboete, dan wel indien de klant anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit deze overeenkomst na te zullen komen.

en, voor zover de klant een rechtspersoon betreft, hij:

 • in staat van faillissement is verklaard, of zulks is verzocht;
 • (voorlopige) surséance van betaling heeft verkregen, of zulks is verzocht;
 • zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt;
 • een voor zijn onderneming benodigde vergunning, ontheffing of inschrijving verliest;
 • begint met de (gedeeltelijke) liquidatie van zijn onderneming en/of vermogen.

2. Indien Senior Service op grond van het eerste lid de overeenkomst tijdelijk stopzet of definitief beëindigt, houdt zij onverminderd recht op betaling van de door haar tijdens de looptijd van de overeenkomst aan de klant verleende diensten en de eventueel met invordering van die betaling verband houdende kosten.

3. Wanneer Senior Service tijdens de uitvoering van de overeenkomst of als gevolg van het stopzetten of beëindigen van de overeenkomst schade lijdt, blijft het recht van Senior Service op schadevergoeding en het recht op vergoeding van daarmee verband houdende kosten en rentes ook na het stopzetten of beëindigen van de overeenkomst bestaan.

 

Artikel 17 Overmacht

Indien Senior Service of de klant door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, is zij gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van een overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te ontbinden, zulks naar haar keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding is gehouden.

 

Klachten en aansprakelijkheid

Artikel 18 Klachten

 1. Uiterlijk drie werkdagen na beëindiging van de diensten door Senior Service moeten klachten schriftelijk zijn kenbaar gemaakt aan Senior Service.
 2. Senior Service is aangesloten bij een onafhankelijke klachten- en geschillencommissie.
 3. Wanneer klachten niet naar tevredenheid van de klant zijn opgelost, kan de klant zich wenden tot de klachten- en geschillencommissie.

 

Artikel 19 Aansprakelijkheid

 1. Senior Service is uitsluitend aansprakelijk voor schade die door haar, haar medewerkers of door personen die in haar opdracht handelen tijdens de dienstverlening is ontstaan en waarbij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Senior Service de klant adviseert over een eventueel in te schakelen derde, is Senior Service niet aansprakelijk voor schade als gevolg van handelingen van die derde. Hierbij kan gedacht worden aan advies over een tuinman, klusjesman et cetera.
 3. De aansprakelijkheid van Senior Service is beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
 4. Indien de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Senior Service om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Senior Service beperkt het binnen de betreffende overeenkomst aan de klant in rekening gebrachte bedrag met een maximum van € 5.000,-
 5. Voorgaande aansprakelijkheidsbepalingen gelden onverminderd indien Senior Service ondanks het bepaalde in lid 2 aansprakelijk zou worden geacht voor ingeschakelde derden.
 6. Aansprakelijkheidsstelling van Senior Service door de klant of door een derde dient te geschieden binnen één maand na het redelijkerwijs bekend zijn van de klant of de derde met de aansprakelijkheid veroorzakende gebeurtenis, bij gebreke waarvan de aansprakelijkheid van Senior Service is vervallen.
 7. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant of een derde jegens Senior Service in verband met een overeenkomst vervallen binnen één maand na het redelijkerwijs bekend zijn van de klant of de derde met deze rechten of bevoegdheden.

 

Overig

Artikel 20 Kettingbeding

Bij volledige dan wel onvolledige overdracht en/of wijziging van de onderneming, waarbij door Senior Service geleverde diensten betrokken zijn, is de klant verplicht de overeenkomst en de algemene voorwaarden aan zijn opvolger op te leggen.

 

Artikel 21 Toepasselijk recht

 1. De rechtsverhouding tussen de klant en Senior Service is onderworpen aan Nederlands recht.
 2. Alle geschillen die uit deze rechtsverhouding voorvloeien zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank te Rotterdam.

 

Artikel 22 Deponering

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.